Задачейсистемного вивчення психічних станів людини є проведення структурного аналізу отриманої множини та їх характеристик у всіх трьох формах описа –ня. Здійснюється цей аналіз, згідно системному підходу, через певне відношення між елементами системи, які в сукупності дають уявлення про її структуру. У процесі структурного аналізу виявлено такі основні взаємовідносини характеристикпсихических станів, що випливають із самої природи об’єкта: уровневость,що збігається з уровневость організму людини, суб’єктивність -об’єктивність і ступінь узагальненості (загальні, особливі, індивідуальні). На базі кожного з них формується одна з трьох підструктур загальної структури психічних станів людини.

Перша підструктура, ієрархічна, утворена характеристиками кожного з чотирьох основних рівнів організації стану: фізіологічного, психофізіологічного,психологічного, соціально-психологічного. Друга підструктура, координаційна,

розкриває наявність у кожному зі станів суб’єктивної (переживання самогочеловека) і об’єктивної (дані дослідника або спостерігача) сторін.

Третю підструктуру станів утворюють три групи характеристик: загальні,особливі та індивідуальні, які знаходяться між собою отношениивключения.Структурна схема психічного стану дає уявлення отрех перерахованих подструктурах і їх взаємини єдиної структуресостояний. Самий нижній, фізіологічний, рівень иерархическойподструктуры включає нейрофізіологічні характеристики, морфологическиеи біохімічні зміни, зрушення фізіологічних функцій; психофізіологічний рівень — вегетативні реакції, измененияпсихомоторики, сенсорики; психологічний рівень — зміни психическихфункций і настрою людини. Характеристики поведінки, діяльності иотношения людини в тому чи іншому стані об’єднані насоциально-психологічному рівні.

Включення всіх перерахованих характеристик у компонентний составпсихического стану не суперечить загальноприйнятим уявленням. Однакодве з них: настрій і ставлення людини, що знаходяться відповідно на психологічному і соціально-психологічному рівнях, потребують додаткового обговорення. Так, у літературі є суперечливі погляди на природу настрою, його джерела і зв’язок з іншими станами людей . Одні автори вважають настрій самостійним психическимсостоянием. Інші бачать в настрої сукупність декількох психічних станів при домінуванні одного, що додає емоційне забарвлення свідомості .