Справжнє момент антропоцентризм змінюється усвідомленням того, що ключ до розуміння природи людини лежить не в ньому самому як деякому тілесному об’єкті, а в тих розбіжностейкових системах, в яких здійснюється його життя. У природничих науках ця ідея – у Вернадського, який говорив про необхідність переходу від организменного рівня аналізу біологічних властивостей людини до вивчення людини в популяційно-видовому, биоценотическом і біосферному типах організації життя, а соціальних якостей людини – в системі ноосфери (створеної діяльністю творчої думки людства сфери розуму). Якщо людину розглядати моносистемно, то і в біології, і в соціології, і психології, він постає як замкнутий світ, який взаємодіє з іншими настільки ж незалежними світами – середовищем, суспільством, Всесвіту.

Системна методологія аналізу розвитку людини включає положення:

• про людину як “елемент” різних систем (фізичних, біологічних і соціальних), в яких купуються людиною і виявляються властиві цим системам якості• про вивчення еволюції та історії породжують людину систем• про аналіз цільової детермінації живих систем• про необхідність виникнення феномена особистості та її ролі в розвитку різних систем• про виділення таких системоутворюючих підстав, які б забезпечували прилучення людини до світу природи і культури, його саморозвиток.Людина як “елемент” одночасно належить до різних систем. Людина нерозривно пов’язаний з системою. Щоб говорити про систему, необхідно виділити: • системоутворююче підставу• вказати характер зв’язків між елементами• позначити більш широку систему, в яку входить дана конкретна система.

У загальній біології “організм” досліджується як цілісна одиниця, відповідальна за відтворення, подальше продовження життя в системі біологічних популяцій. Функціональні особливості організму проявляються в спільності генетичного коду, інтеграції проявів різних входять до складу організму підсистем (ендокринної, гуморальної та ін).

У системі біологічного виду homo sapiens людина виступає як “індивід”, цілісне утворення, яке в ході життя реалізує історію свого виду. Системоутворюючим підставою є специфічний для цього виду спосіб життєдіяльності. Структурно-функціональні якості біологічного індивіда, що дісталися йому в спадок, гнучко пригнані до умов способу життєдіяльності виду. Вони вже притаманні індивідові як “елементу” і невіддільні від нього самого.

Людина як елемент системи суспільства стає носієм сукупності соціальних системних якостей, які породжуються в ході його життєдіяльності в суспільстві. Соціальні системні якості людини як елемента суспільства принципово відрізняються від його природних якостей. У соціальній системі людина і будь-які речі, яких торкнулася діяльність людства, починають вести “подвійне життя”: підкорятися одночасно природних і суспільно-історичним закономірностям (за Марксом). “Олюднення” природи: дерево стає стільцем. Будучи вилучені з системи світу людини, соціальні системні якості будь-якої речі зникають. У певних ситуаціях ці ж об’єкти можуть ставати носіями інтегральних, сверхчувственных системних якостей, які втрачають зв’язок з природним матеріалом. Капелюх Раскольникова як доказ. Гроші не коштують стільки, скільки на них написано. Інтегральне системне якість не притаманне об’єкта як такому, а виявляється в ньому тільки в ході його життя в тій чи іншій суспільній системі. Людина теж наділяється такими якостями в сім’ї, класі, етнічної спільності. У цьому сенсі соціальна сутність людини лежить поза його як біологічного індивіда. Ще один аспект вивчення людини в цій системі – системно-історичний аспект. Розвиваючись в конкретно-історичних умовах, різні елементи суспільних систем (“особистість” у системі суспільних відносин) перетворюють деякі константним задаються системою функціональні якості, наприклад соціальні ролі, і розсовують кордони тих систем, в які входять. Включеність особистості в різні соціальні групи викликає необхідність в орієнтуванні доповнюють\\виключають один одного цілей цих груп, у розвитку самосвідомості особистості як функціонального органу, який забезпечує подібну орієнтування. Можливість виникнення рольового конфлікту.